Freitag 21. November 2014, 04:56

Sarkozy geht mit Krisenpolitik auf Wahlkampftour